สำนักงานเทศบาลตำบลช้างขวา

ประกาศ
เรื่อง การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและ
ยกเลิกการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลช้างขวา ตั้งแต่วันที่...
ดูรายละเอียดประกาศ
  สำนักงานเทศบาลตำบลช้างขวา
  สำนักงานเทศบาลตำบลช้างขวา
สำนักงานเทศบาลตำบลช้างขวา