Thai English Malay Khmer Indonesian Lao Malay Burmese English Malay Vietnamese
 
 
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ถึงเจ้าของที่ดิน ที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในเขตเทศบาลตำบลช้างขวา ยื่นแบบและแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2562-2565
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริหารงานบุคคล
มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลผู้บริหาร
สายตรงนายก
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลช้างขวา
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ช่องทางการรับฟังความคิคเห็น
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลช้างขวา
 
 
เจตจำนงของเทศบาลตำบลช้างขวา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
ประกาศเรียกประชุมสภา
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
 
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
 
 
โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลช้างขวา
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน จากศูนย์ดำรงธรรม
บัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
 
 
รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลช้างขวา
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
 
แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังขั้นตอนการให้บริการขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
 
มุมงานการเจ้าหน้าที่
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
วัดถ้ำคูหา
โรงเพาะเห็ดโรงเรียน
ฟาร์มดีมาก
สวนเจ้าโชติ
สวนไสตอสุขใจ
 
 
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ทต.ช้างขวา
  
 
ท่านพึงพอใจในการให้บริการ
ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
 
ควรปรับปรุง

 
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ประกาศเมื่อ : 12 กรกฎาคม 2561 ดู : 388 คน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ประกาศเมื่อ : 6 กรกฎาคม 2561 ดู : 315 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง(ประกาศเมื่อ : 14 มิถุนายน 2561 ดู : 338 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง กำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร เพื่อใช้ประเมินค่ารายปี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561(ประกาศเมื่อ : 3 มกราคม 2561 ดู : 435 คน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(ประกาศเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2560 ดู : 457 คน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ประกาศเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2560 ดู : 379 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 8 พฤศจิกายน 2560 ดู : 431 คน)
ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ประกาศเมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2560 ดู : 240 คน)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง ขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลช้างขวา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560(ประกาศเมื่อ : 12 กันยายน 2560 ดู : 455 คน)
ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำบลช้างขวา(ประกาศเมื่อ : 4 กันยายน 2560 ดู : 421 คน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ประกาศเมื่อ : 11 พฤษภาคม 2560 ดู : 553 คน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ประกาศเมื่อ : 4 พฤษภาคม 2560 ดู : 555 คน)
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ประกาศเมื่อ : 11 เมษายน 2560 ดู : 570 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลช้างขวา(ประกาศเมื่อ : 1 กุมภาพันธ์ 2560 ดู : 296 คน)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลช้างขวา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 (ประกาศเมื่อ : 26 มกราคม 2560 ดู : 654 คน)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลช้างขวา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 (ประกาศเมื่อ : 8 ธันวาคม 2559 ดู : 490 คน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(ประกาศเมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2559 ดู : 512 คน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2559 ดู : 494 คน)
รับสมัครและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 3 พฤศจิกายน 2559 ดู : 628 คน)
รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำบลช้างขวา(ประกาศเมื่อ : 3 ตุลาคม 2559 ดู : 549 คน)
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ประกาศเมื่อ : 3 ตุลาคม 2559 ดู : 519 คน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง(ประกาศเมื่อ : 14 กรกฎาคม 2559 ดู : 583 คน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (ภารโรง)(ประกาศเมื่อ : 12 กรกฎาคม 2559 ดู : 600 คน)
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป(ประกาศเมื่อ : 23 มิถุนายน 2559 ดู : 661 คน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 17 มิถุนายน 2559 ดู : 647 คน)
ประกาศ รับสมัครสรรหาและคัดเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 24 พฤษภาคม 2559 ดู : 660 คน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครูผู้ช่วย)(ประกาศเมื่อ : 4 เมษายน 2559 ดู : 664 คน)
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 29 มีนาคม 2559 ดู : 670 คน)
ประกาศ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 8 มีนาคม 2559 ดู : 609 คน)
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2559(ประกาศเมื่อ : 1 มีนาคม 2559 ดู : 578 คน)
การขึ้นทะเบียนและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลช้างขวา(ประกาศเมื่อ : 4 ธันวาคม 2558 ดู : 672 คน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 7 (ประกาศเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2558 ดู : 614 คน)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 7 (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 7)(ประกาศเมื่อ : 29 ตุลาคม 2558 ดู : 627 คน)
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(ประกาศเมื่อ : 25 กันยายน 2558 ดู : 649 คน)
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(ประกาศเมื่อ : 23 กันยายน 2558 ดู : 648 คน)
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560(ประกาศเมื่อ : 8 กันยายน 2558 ดู : 620 คน)
ประชาสัมพันธ์ "ตลาดนัดสุขภาพ" เทศบาลตำบลช้างขวา(ประกาศเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2558 ดู : 622 คน)
ประชาสัมพันธ์โครงการยุติธรรมร่วมใจเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติฯ(ประกาศเมื่อ : 19 มิถุนายน 2558 ดู : 885 คน)
ประกาศเทศบาลตำบลช้างขวา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 15 มิถุนายน 2558 ดู : 735 คน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 11 มิถุนายน 2558 ดู : 680 คน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 3 มิถุนายน 2558 ดู : 652 คน)
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาจ้าง(ประกาศเมื่อ : 11 พฤษภาคม 2558 ดู : 836 คน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาของเทศบาลตำบลช้างขวา(ประกาศเมื่อ : 3 มีนาคม 2558 ดู : 673 คน)
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก(ประกาศเมื่อ : 17 กุมภาพันธ์ 2558 ดู : 659 คน)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาของเทศบาลตาบลช้างขวา(ประกาศเมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ 2558 ดู : 751 คน)
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) (ประกาศเมื่อ : 29 มกราคม 2558 ดู : 620 คน)
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 27 มกราคม 2558 ดู : 669 คน)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 23 มกราคม 2558 ดู : 952 คน)
การยื่นแบบแสดงรายการการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และการสำรวจภาษีประจำปี 2558 ถึง 2561(ประกาศเมื่อ : 13 มกราคม 2558 ดู : 633 คน)
ประกาศ การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง(ประกาศเมื่อ : 5 มกราคม 2558 ดู : 706 คน)
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |