Thai English Malay Khmer Indonesian Lao Malay Burmese English Malay Vietnamese
 
 
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ถึงเจ้าของที่ดิน ที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในเขตเทศบาลตำบลช้างขวา ยื่นแบบและแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2562-2565
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ผู้บริหารเทศบาล
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงาน
แผนจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
E-Service
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลช้างขวา
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 
 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา
ประกาศเรียกประชุมสภา
ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศ ยกย่อง เชิดชูเกียรติการปฏิบัติงาน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
 
 
โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การบริหารงานตามแผนดำเนินงาน
บัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน จากศูนย์ดำรงธรรม
บัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
 
 
รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลช้างขวา
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
 
แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังขั้นตอนการให้บริการขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
 
มุมงานการเจ้าหน้าที่
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 
วัดถ้ำคูหา
โรงเพาะเห็ดโรงเรียน
ฟาร์มดีมาก
สวนเจ้าโชติ
สวนไสตอสุขใจ
 
 
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
ทต.ช้างขวา
  
 
ท่านพึงพอใจในการให้บริการ
ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
 
ควรปรับปรุง

 
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
  ประกาศราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยลำหันใน หมู่ที่ 8(ประกาศเมื่อ : 29 เมษายน 2565 ดู : 2 คน)
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยอำนวยสุข หมู่ที่ ๑(ประกาศเมื่อ : 29 เมษายน 2565 ดู : 2 คน)
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ที่ 1/2564(ประกาศเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2564 ดู : 102 คน)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองเสือตาย ม.5(ประกาศเมื่อ : 18 มกราคม 2564 ดู : 160 คน)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองลึก-วัดยางหมู่ หมู่ที่ 7(ประกาศเมื่อ : 18 มกราคม 2564 ดู : 129 คน)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสวัสดิ์-ประดิษฐ์ หมู่ที่ 8(ประกาศเมื่อ : 18 มกราคม 2564 ดู : 131 คน)
ราคากลางโครงการขยายถนน คสล.นาดอน-ชายคลอง หมู่ 13(ประกาศเมื่อ : 18 มกราคม 2564 ดู : 134 คน)
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนซอยดอนตอ หมู่ 10(ประกาศเมื่อ : 18 มกราคม 2564 ดู : 107 คน)
ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนจากซอยศรีบำรุง ม.5-สะพานคลองกงกวัง ม.8(ประกาศเมื่อ : 18 มกราคม 2564 ดู : 109 คน)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ห้วยลึก-ห้วยโศก ม.12-ม.8(ประกาศเมื่อ : 7 มกราคม 2564 ดู : 98 คน)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 12(ประกาศเมื่อ : 7 มกราคม 2564 ดู : 108 คน)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาพัง หมู่ที่ 4 (เชื่อมต่อตำบลทุ่งกง)(ประกาศเมื่อ : 7 มกราคม 2564 ดู : 113 คน)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอำนวยสุข หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 3)(ประกาศเมื่อ : 7 มกราคม 2564 ดู : 103 คน)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจ 2 หมู่ที่ 9(ประกาศเมื่อ : 7 มกราคม 2564 ดู : 94 คน)
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ที่ 2/2563(ประกาศเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2563 ดู : 106 คน)
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ที่ 1/2563(ประกาศเมื่อ : 30 มิถุนายน 2563 ดู : 194 คน)
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเขากุมแป-เซาเทิร์น หมู่ 6(ประกาศเมื่อ : 1 มิถุนายน 2563 ดู : 227 คน)
จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ข้าวสาร) ตามโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ(ประกาศเมื่อ : 15 พฤษภาคม 2563 ดู : 203 คน)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยางทอง หมู่ที่ 3(ประกาศเมื่อ : 9 เมษายน 2563 ดู : 198 คน)
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตซอยน้ำทรัพย์ (ทางเข้าโรงเรียนบ้านสะพานกฐิน) หมู่ที่ 4(ประกาศเมื่อ : 7 เมษายน 2563 ดู : 280 คน)
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 13 (ซอยบ่อหิน)(ประกาศเมื่อ : 7 เมษายน 2563 ดู : 198 คน)
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูหา-บ้านมะรอ หมู่ที่ 1 (ประกาศเมื่อ : 7 เมษายน 2563 ดู : 271 คน)
โครงการก่อสรส้างถนน ค.ส.ล.ซอยอำนวยสุข หมู่ 1(ประกาศเมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 ดู : 196 คน)
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสามแยกไสตอ-วังท้อน หมู่ 2,11(ประกาศเมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 ดู : 233 คน)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนองชุมแสง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 12(ประกาศเมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 ดู : 230 คน)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านแป้น หมู่ 5(ประกาศเมื่อ : 13 มกราคม 2563 ดู : 227 คน)
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ที่ 2/2562(ประกาศเมื่อ : 31 ตุลาคม 2562 ดู : 202 คน)
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ชนิดตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะพานกฐิน)(ประกาศเมื่อ : 5 สิงหาคม 2562 ดู : 283 คน)
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนซอยสุนีย์ ม.11(ประกาศเมื่อ : 7 พฤษภาคม 2562 ดู : 149 คน)
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอยโรงเรียนบ้านสะพานกฐิน ม.4(ประกาศเมื่อ : 7 พฤษภาคม 2562 ดู : 146 คน)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตซอยเจริญทรัพย์ ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 12(ประกาศเมื่อ : 7 พฤษภาคม 2562 ดู : 284 คน)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตซอยลำหันใน หมู่ที่ 8(ประกาศเมื่อ : 7 พฤษภาคม 2562 ดู : 238 คน)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนมะรอ-คูหา หมู่ 1(ประกาศเมื่อ : 18 มีนาคม 2562 ดู : 249 คน)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนนาดอน-ชายคลอง หมู่ 13(ประกาศเมื่อ : 18 มีนาคม 2562 ดู : 242 คน)
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนมะม่วงหวาน-คลองเปา ม.9(ประกาศเมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดู : 275 คน)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตซอยอุทิศ ม.10(ประกาศเมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดู : 273 คน)
ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสาธารณ หมู่ที่ 14(ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2561 ดู : 245 คน)
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนซอยเขาเคี้ยมงาม หมู่ที่ 3(ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2561 ดู : 264 คน)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพุฒ -วัดพุฒ ม.3(ประกาศเมื่อ : 20 กันยายน 2561 ดู : 361 คน)
โครงการก่อสร้างท่าน้ำบันได ทางขึ้น-ลงสระน้ำทุ่งหัวสน หมู่ที่ 3(ประกาศเมื่อ : 6 กันยายน 2561 ดู : 376 คน)
ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนซอยอำนวยสุข ม.1(ประกาศเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2561 ดู : 391 คน)
ราคากลาง โครงการจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศสองชั้น 8 ล้อ จำนวน 3 คัน คันละ 5 วัน(ประกาศเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดู : 437 คน)
ราคากลางโครงการขยายผิวจราจร คสล.และปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต(ระยะที่ 2) ถนนบ้านห้วยโศก-บ้านห้วยลึก ม.8,12(ประกาศเมื่อ : 30 มกราคม 2561 ดู : 514 คน)
ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านหัวหมากล่าง-บ้านหัวหมากบน ม.5(ประกาศเมื่อ : 30 มกราคม 2561 ดู : 463 คน)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยน้ำใจ หมู่ 2(ประกาศเมื่อ : 30 มกราคม 2561 ดู : 407 คน)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลากยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนห้วยลึก-ห้วยโศก หมู่ที่ 12(ประกาศเมื่อ : 30 มกราคม 2561 ดู : 398 คน)
ราคากลางจัดซื้อวัสดุหินคลุกพร้อมขนส่ง(ประกาศเมื่อ : 5 มกราคม 2561 ดู : 385 คน)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งคา-ควนราชา หมู่ที่ 10 (ครั้งที่ 2) (ประกาศเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2560 ดู : 420 คน)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งคา-ควนราชา หมู่ที่ 10(ประกาศเมื่อ : 11 กันยายน 2560 ดู : 414 คน)
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ไตรมาสที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1/2560(ประกาศเมื่อ : 18 สิงหาคม 2560 ดู : 405 คน)
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |