Thai English Malay Khmer Indonesian Lao Malay Burmese English Malay Vietnamese
 
 
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ถึงเจ้าของที่ดิน ที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในเขตเทศบาลตำบลช้างขวา ยื่นแบบและแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2562-2565
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายและกฎระเบียบเทศบาล
 
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มุมงานการเจ้าหน้าที่
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
รายงานการเงินและการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท/สถ.
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
 
 
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
 
 
ท่านพึงพอใจในการให้บริการ
ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
 
ควรปรับปรุง

 
 
 
 
 
  ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตซอยเจริญทรัพย์ ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 12(ประกาศเมื่อ : 7 พฤษภาคม 2562 ดู : 3 คน)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตซอยลำหันใน หมู่ที่ 8(ประกาศเมื่อ : 7 พฤษภาคม 2562 ดู : 3 คน)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนมะรอ-คูหา หมู่ 1(ประกาศเมื่อ : 18 มีนาคม 2562 ดู : 19 คน)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนนาดอน-ชายคลอง หมู่ 13(ประกาศเมื่อ : 18 มีนาคม 2562 ดู : 18 คน)
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนมะม่วงหวาน-คลองเปา ม.9(ประกาศเมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดู : 34 คน)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตซอยอุทิศ ม.10(ประกาศเมื่อ : 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดู : 33 คน)
ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสาธารณ หมู่ที่ 14(ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2561 ดู : 47 คน)
ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนซอยเขาเคี้ยมงาม หมู่ที่ 3(ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2561 ดู : 53 คน)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพุฒ -วัดพุฒ ม.3(ประกาศเมื่อ : 20 กันยายน 2561 ดู : 121 คน)
โครงการก่อสร้างท่าน้ำบันได ทางขึ้น-ลงสระน้ำทุ่งหัวสน หมู่ที่ 3(ประกาศเมื่อ : 6 กันยายน 2561 ดู : 103 คน)
ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนซอยอำนวยสุข ม.1(ประกาศเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2561 ดู : 151 คน)
ราคากลาง โครงการจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศสองชั้น 8 ล้อ จำนวน 3 คัน คันละ 5 วัน(ประกาศเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดู : 199 คน)
ราคากลางโครงการขยายผิวจราจร คสล.และปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต(ระยะที่ 2) ถนนบ้านห้วยโศก-บ้านห้วยลึก ม.8,12(ประกาศเมื่อ : 30 มกราคม 2561 ดู : 213 คน)
ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านหัวหมากล่าง-บ้านหัวหมากบน ม.5(ประกาศเมื่อ : 30 มกราคม 2561 ดู : 179 คน)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยน้ำใจ หมู่ 2(ประกาศเมื่อ : 30 มกราคม 2561 ดู : 186 คน)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลากยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนห้วยลึก-ห้วยโศก หมู่ที่ 12(ประกาศเมื่อ : 30 มกราคม 2561 ดู : 168 คน)
ราคากลางจัดซื้อวัสดุหินคลุกพร้อมขนส่ง(ประกาศเมื่อ : 5 มกราคม 2561 ดู : 168 คน)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งคา-ควนราชา หมู่ที่ 10 (ครั้งที่ 2) (ประกาศเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2560 ดู : 165 คน)
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งคา-ควนราชา หมู่ที่ 10(ประกาศเมื่อ : 11 กันยายน 2560 ดู : 195 คน)
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ไตรมาสที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1/2560(ประกาศเมื่อ : 18 สิงหาคม 2560 ดู : 194 คน)
ประกาศ ราคากลาง โครงการขุดลอกและถางป่ารอบคูระบายน้ำสาธารณะพร้อมวางท่อ คสล.เลียบซอยอ่าวเขา หมู่ 3,หมู่ 13(ประกาศเมื่อ : 21 กรกฎาคม 2560 ดู : 243 คน)
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)(ประกาศเมื่อ : 18 กรกฎาคม 2560 ดู : 223 คน)
ประกาศราคากลางจัดซื้อ (ชุดกรีฑาและเสื้อกีฬา) ในโครงการแข่งขันกีฬาสี่วัย ช้างขวาเกมส์ ครั้งที่ 4 โดยวิธีตกลงราคา(ประกาศเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2560 ดู : 225 คน)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการ เช่าเต็นท์ประจำสนามและกองอำนวยการ ในโครงการแข่งขันกีฬาสี่วัย ช้างขวาเกมส์ ครั้งที่ 4 โดยวิธีตกลงราคา(ประกาศเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2560 ดู : 212 คน)
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร คสล.ถนนห้วยโศก-ห้วยลึก หมู่ที่ 8 ตำบลช้างขวา โดยวิธีตกลงราคา(ประกาศเมื่อ : 8 มิถุนายน 2560 ดู : 209 คน)
ประกาศรายการค่าประมาณการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพื้นที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลช้างขวา พร้อมทางลาดคนพิการ หมู่ที่ 3(ประกาศเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2560 ดู : 227 คน)
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ที่ 1/2560 (โดยวิธีกรณีพิเศษ)(ประกาศเมื่อ : 8 พฤษภาคม 2560 ดู : 196 คน)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสะพานกฐิน-บ้านนาดอน (ระยะที่ 2)(ประกาศเมื่อ : 28 เมษายน 2560 ดู : 284 คน)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 1(ประกาศเมื่อ : 7 เมษายน 2560 ดู : 341 คน)
ประกาษราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในตำบลช้างขวา หมู่ที่ 1,7,8,10 (ประกาศเมื่อ : 7 เมษายน 2560 ดู : 277 คน)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถังกรองสนิมเหล็ก จำนวน 1 ลูก พร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ 14(ประกาศเมื่อ : 7 เมษายน 2560 ดู : 274 คน)
ประกาศราคากลาง โครงการขยายเขตประปา ซอยเขาพัง หมู่ที่ 4 ซอยปานแป้น ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 5(ประกาศเมื่อ : 7 เมษายน 2560 ดู : 286 คน)
ประกาศ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาปรับปรุงระบบและจัดทำฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)(ประกาศเมื่อ : 17 มีนาคม 2560 ดู : 293 คน)
ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตพร้อมเสาธงหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะพานกฐิน)(ประกาศเมื่อ : 9 มีนาคม 2560 ดู : 258 คน)
ประกาศราคากลาง เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ต่อเติมอาคาร รร.เทศบาล1 (บ้านสะพานกฐิน)(ประกาศเมื่อ : 9 มีนาคม 2560 ดู : 255 คน)
เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกศูยน์คนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลช้างขวา(ประกาศเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2560 ดู : 225 คน)
ประกาศ เรื่อง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) พร้อมขนส่ง(ประกาศเมื่อ : 16 กุมภาพันธ์ 2560 ดู : 259 คน)
ประกาศราคากลางจ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 3 คัน(ประกาศเมื่อ : 30 มกราคม 2560 ดู : 246 คน)
ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ 2/2560(ประกาศเมื่อ : 25 มกราคม 2560 ดู : 260 คน)
ประกาศ เรื่อง จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ เพื่อมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตตำบลช้างขวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ประกาศเมื่อ : 9 มกราคม 2560 ดู : 252 คน)
ประกาศราคากลางเรื่องการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุกพร้อมขนส่ง)(ประกาศเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2559 ดู : 237 คน)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยยางทอง หมู่ที่ 3(ประกาศเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2559 ดู : 185 คน)
ประกาศราคากลาง โครงการขยายไหล่ทางถนนห้วยโศก หมู่ที่ 8 ถนนห้วยลึก หมู่ 12(ประกาศเมื่อ : 31 ตุลาคม 2559 ดู : 171 คน)
ประกาศราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนซอยเขาพัง หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อตำบลทุ่งกง(ประกาศเมื่อ : 31 ตุลาคม 2559 ดู : 175 คน)
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งคา-ควนราชา ม.10(ประกาศเมื่อ : 28 ตุลาคม 2559 ดู : 99 คน)
ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.ถนนทุ่งคา-ไสขุนอินทร์ ม.10(ประกาศเมื่อ : 28 ตุลาคม 2559 ดู : 98 คน)
ราคากลาง โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตคสล.สะพานกฐิน-บ้านนาดอน ม.4,13(ประกาศเมื่อ : 28 ตุลาคม 2559 ดู : 95 คน)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยคลองเปา ช่วงที่ 3 หมู่ 9(ประกาศเมื่อ : 28 ตุลาคม 2559 ดู : 174 คน)
ประกาศราคากลาง โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสะพานกฐิน-ทุ่งกง หมู่ที่ 4(ประกาศเมื่อ : 28 ตุลาคม 2559 ดู : 172 คน)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 (ซอยลุงเยื้อน)(ประกาศเมื่อ : 8 กันยายน 2559 ดู : 182 คน)
 
 หน้า  1 |  2 |