Thai English Malay Khmer Indonesian Lao Malay Burmese English Malay Vietnamese
 
 
เทศบาลตำบลช้างขวา ขอเชิญชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาสี่วัย "ช้างขวาเกมส์" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลช้างขวา
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายและกฎระเบียบเทศบาล
 
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มุมงานการเจ้าหน้าที่
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
รายงานการเงินและการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
 
 
ท่านพึงพอใจในการให้บริการ
ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
 
ควรปรับปรุง

 
 
 
 
 
  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งคา-ควนราชา ม.10(ประกาศเมื่อ : 12 มกราคม 2561 ดู : 124 คน)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทุ่งคา-ควนราคา หมู่ที่ 10(ประกาศเมื่อ : 7 พฤศจิกายน 2560 ดู : 126 คน)
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการขยายผิวจราจร คสล.ถนนสะพานกฐิน-ทุ่งกง ม.4(ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2559 ดู : 67 คน)
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนทุ่งคา-ไสขุนอินทร์ ม.10(ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2559 ดู : 73 คน)
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการขยายไหล่ทางถนนห้วยโศก ม.8-ถนนห้วยลึก ม.12(ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2559 ดู : 66 คน)
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยยางทอง หมู่ 3(ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2559 ดู : 50 คน)
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งคา-ควนราชา หมู่ 10(ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2559 ดู : 48 คน)
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์โครงการขยายผิวจราจรถนนบ้านสะพานกฐิน-บ้านนาดอน หมู่ที่ 4(ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2559 ดู : 50 คน)
ประกาศผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์โครงการบุกเบิกถนนซอยเขาพัง หมู่ 4 เชื่อมต่อตำบลทุ่งกง(ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2559 ดู : 49 คน)
ประกาศผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก ซอยคลองเปา ช่วงที่ 3 หมู่ 9(ประกาศเมื่อ : 28 ธันวาคม 2559 ดู : 49 คน)
ประกาศผลการเปิดซองประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุของเทศบาลตำบลช้างขวา ประจำปี 2559(ประกาศเมื่อ : 1 ธันวาคม 2559 ดู : 352 คน)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหัวหมากล่าง-บ้านศรีควนทอง หมู่ที่ 5,12(ประกาศเมื่อ : 25 สิงหาคม 2559 ดู : 379 คน)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทุ่งคา-ควนราชา หมู่ที่ 10 (ประกาศเมื่อ : 25 สิงหาคม 2559 ดู : 345 คน)
ประกาศผลโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยอ่าวเขา (ประกาศเมื่อ : 15 มกราคม 2559 ดู : 229 คน)
ประกาศผลโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมซอยยางทอง(ประกาศเมื่อ : 30 เมษายน 2558 ดู : 518 คน)
ประกาศผลโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเชื่อมต่อซอยหนองยอ(ประกาศเมื่อ : 23 มีนาคม 2558 ดู : 579 คน)
ประกาศผลโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนซอยหลวงหาหมวก(ประกาศเมื่อ : 20 มีนาคม 2558 ดู : 580 คน)
ประกาศผลโครงการขยายผิวจราจรบ้านพุฒ-ปากคู(ประกาศเมื่อ : 20 มีนาคม 2558 ดู : 545 คน)
ประกาศผลโครงการปรับปรุงอาคารเรียนหลังที่ 2(ประกาศเมื่อ : 19 มกราคม 2558 ดู : 444 คน)
ประกาศผลโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(ประกาศเมื่อ : 19 มกราคม 2558 ดู : 351 คน)
ประกาศผลโครงการก่อสร้างสนามกีฬา(ประกาศเมื่อ : 19 มกราคม 2558 ดู : 353 คน)
ประกาศผลโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ประกาศเมื่อ : 9 มกราคม 2558 ดู : 459 คน)
ประกาศผลโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจร สายบ้านคูหา-มะรอ(ประกาศเมื่อ : 11 พฤศจิกายน 2557 ดู : 364 คน)
 
 หน้า  1 |