Thai English Malay Khmer Indonesian Lao Malay Burmese English Malay Vietnamese
 
 
เทศบาลตำบลช้างขวา ขอเชิญชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาสี่วัย "ช้างขวาเกมส์" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลช้างขวา
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายและกฎระเบียบเทศบาล
 
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มุมงานการเจ้าหน้าที่
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
รายงานการเงินและการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
 
 
ท่านพึงพอใจในการให้บริการ
ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
 
ควรปรับปรุง

 
 
 
 
 
  วารสารและแผ่นพับ
แผ่นพับเส้นทางการท่องเที่ยว (travel)(ประกาศเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2559 ดู : 557 คน)
วารสารประชาสัมพันธ์ 2558(ประกาศเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2559 ดู : 532 คน)
สิทธิมนุษยชนเอดส์(ประกาศเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2559 ดู : 471 คน)
แผ่นพับลดโลกร้อน(ประกาศเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2559 ดู : 226 คน)
แผ่นพับโรคมือเท้าปาก(ประกาศเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2559 ดู : 224 คน)
แผ่นพับรณรงค์ขยะรีไซเคิล(ประกาศเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2559 ดู : 216 คน)
ประชาสัมพันธ์เครื่องพ่น(ประกาศเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2559 ดู : 195 คน)
การขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1)(ประกาศเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2559 ดู : 238 คน)
 
 หน้า  1 |