Thai English Malay Khmer Indonesian Lao Malay Burmese English Malay Vietnamese
 
 
เทศบาลตำบลช้างขวา ขอเชิญชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาสี่วัย "ช้างขวาเกมส์" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลช้างขวา
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายและกฎระเบียบเทศบาล
 
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มุมงานการเจ้าหน้าที่
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
รายงานการเงินและการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
 
 
ท่านพึงพอใจในการให้บริการ
ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
 
ควรปรับปรุง

 
 
 
 
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ธันวาคม 2560(ประกาศเมื่อ : 5 มกราคม 2561 ดู : 88 คน)
พฤศจิกายน 2560(ประกาศเมื่อ : 4 ธันวาคม 2560 ดู : 83 คน)
ตุลาคม 2560(ประกาศเมื่อ : 3 พฤศจิกายน 2560 ดู : 102 คน)
กันยายน 2560(ประกาศเมื่อ : 4 ตุลาคม 2560 ดู : 137 คน)
สิงหาคม 2560(ประกาศเมื่อ : 4 กันยายน 2560 ดู : 123 คน)
กรกฎาคม 2560(ประกาศเมื่อ : 3 สิงหาคม 2560 ดู : 120 คน)
มิถุนายน 2560(ประกาศเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2560 ดู : 116 คน)
พฤษภาคม 2560(ประกาศเมื่อ : 3 มิถุนายน 2560 ดู : 123 คน)
เมษายน 2560(ประกาศเมื่อ : 4 พฤษภาคม 2560 ดู : 125 คน)
มีนาคม 2560 (ประกาศเมื่อ : 3 เมษายน 2560 ดู : 190 คน)
กุมภาพันธ์ 2560(ประกาศเมื่อ : 1 มีนาคม 2560 ดู : 175 คน)
มกราคม 2560(ประกาศเมื่อ : 3 กุมภาพันธ์ 2560 ดู : 183 คน)
ธันวาคม 2559(ประกาศเมื่อ : 6 มกราคม 2560 ดู : 173 คน)
พฤศจิกายน 2559(ประกาศเมื่อ : 6 ธันวาคม 2559 ดู : 237 คน)
ตุลาคม 2559(ประกาศเมื่อ : 2 พฤศจิกายน 2559 ดู : 229 คน)
กันยายน 2559(ประกาศเมื่อ : 30 กันยายน 2559 ดู : 228 คน)
สิงหาคม 2559(ประกาศเมื่อ : 1 กันยายน 2559 ดู : 221 คน)
กรกฎาคม 2559(ประกาศเมื่อ : 1 สิงหาคม 2559 ดู : 249 คน)
มิถุนายน 2559(ประกาศเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2559 ดู : 214 คน)
พฤษภาคม 2559(ประกาศเมื่อ : 1 มิถุนายน 2559 ดู : 234 คน)
เมษายน 2559(ประกาศเมื่อ : 3 พฤษภาคม 2559 ดู : 232 คน)
มีนาคม 2559(ประกาศเมื่อ : 4 เมษายน 2559 ดู : 216 คน)
กุมภาพันธ์ 2559(ประกาศเมื่อ : 1 มีนาคม 2559 ดู : 208 คน)
มกราคม 2559(ประกาศเมื่อ : 1 กุมภาพันธ์ 2559 ดู : 219 คน)
ธันวาคม 2558(ประกาศเมื่อ : 4 มกราคม 2559 ดู : 213 คน)
พฤศจิกายน 2558(ประกาศเมื่อ : 1 ธันวาคม 2558 ดู : 223 คน)
ตุลาคม 2558(ประกาศเมื่อ : 2 พฤศจิกายน 2558 ดู : 211 คน)
 
 หน้า  1 |