Thai English Malay Khmer Indonesian Lao Malay Burmese English Malay Vietnamese
 
 
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ถึงเจ้าของที่ดิน ที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในเขตเทศบาลตำบลช้างขวา ยื่นแบบและแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2562-2565
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายและกฎระเบียบเทศบาล
 
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มุมงานการเจ้าหน้าที่
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
รายงานการเงินและการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท/สถ.
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
 
 
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
 
 
ท่านพึงพอใจในการให้บริการ
ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
 
ควรปรับปรุง

 
 
 
 
 
  แหล่งท่องเที่ยว
ถ้ำทองดี
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 2401 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 27  กุมภาพันธ์  2560
 
รายละเอียดกิจกรรม :

ถ้ำทองดี ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลช้างขวา ค้นพบโดยชาวบ้าน หมู่ 1 ซึ่งออกไปเลี้ยงสัตว์ ภายในถ้ำมีลักษณะเป็นหินงอกหินย้อยหลายห้อง จนมีการประชาสัมพันธ์เป็นแหล่งท่องเที่ยว เมื่อ พ.ศ.2553 โดยสมาชิกคณะผู้บริหารของเทศบาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่