Thai English Malay Khmer Indonesian Lao Malay Burmese English Malay Vietnamese
 
 
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ถึงเจ้าของที่ดิน ที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในเขตเทศบาลตำบลช้างขวา ยื่นแบบและแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2562-2565
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายและกฎระเบียบเทศบาล
 
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มุมงานการเจ้าหน้าที่
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
รายงานการเงินและการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท/สถ.
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
 
 
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
 
 
ท่านพึงพอใจในการให้บริการ
ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
 
ควรปรับปรุง

 
 
 
 
 
  แหล่งท่องเที่ยว
วัดถ้ำคูหา
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 2556 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 27  กุมภาพันธ์  2560
 
รายละเอียดกิจกรรม :

วัดถ้ำคูหา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลช้างขวา เป็นวัดโบราณมากวัดหนึ่งในอำเภอกาญจนดิษฐ์ ถ้าถือตามหลักฐานทางโบราณคดี ก็นับได้ว่าตั้งเป็นวัดมาตั้งแต่สมัยทวารวดี เพราะมีพระพุทธรูปที่สร้างในยุคทวารวดีในถ้ำของวัดนี้มากมาย อาณาจักรทวารวดีนั้นมีศูนย์กลางอยู่ที่นครปฐม ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 13-18 พระพุทธรูปที่ถ้ำวัดคูหา คงสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-14 คือเมื่อ 1200 ปีเศษมาแล้ว ในพุทธศตวรรษที่ 14 นี้ อิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมของทวารวดีได้เสื่อมถอยไป เพราะอาณาจักรศรีวิชัยในแถบนี้

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่