Thai English Malay Khmer Indonesian Lao Malay Burmese English Malay Vietnamese
 
 
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ถึงเจ้าของที่ดิน ที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในเขตเทศบาลตำบลช้างขวา ยื่นแบบและแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2562-2565
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายและกฎระเบียบเทศบาล
 
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มุมงานการเจ้าหน้าที่
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
รายงานการเงินและการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท/สถ.
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
 
 
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
 
 
ท่านพึงพอใจในการให้บริการ
ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
 
ควรปรับปรุง

 
 
 
 
 
  แหล่งท่องเที่ยว
สระน้ำทุ่งหัวสน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 2281 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 1  ตุลาคม  2556
 
รายละเอียดกิจกรรม :

สระน้ำทุ่งหัวสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลช้างขวา เดิมชื่อ “หนองหนม” เป็นป่าพรุมีสระน้ำเล็กๆ หลายสระ ชาวบ้านอาศัยเป็นแหล่งอาหารของตำบลมาช้านาน จนมีการขุดลอกเป็นสระน้ำขึ้นในปี พ.ศ.2527 มีขนาด 123 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและบรรเทาภาวะน้ำท่วม

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่