Thai English Malay Khmer Indonesian Lao Malay Burmese English Malay Vietnamese
 
 
เทศบาลตำบลช้างขวา ขอเชิญชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาสี่วัย "ช้างขวาเกมส์" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลช้างขวา
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายและกฎระเบียบเทศบาล
 
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มุมงานการเจ้าหน้าที่
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
รายงานการเงินและการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
 
 
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
 
 
ท่านพึงพอใจในการให้บริการ
ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
 
ควรปรับปรุง

 
 
 
 
 
  แหล่งท่องเที่ยว
สระน้ำทุ่งหัวสน
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 2175 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 1  ตุลาคม  2556
 
รายละเอียดกิจกรรม :

สระน้ำทุ่งหัวสน ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลช้างขวา เดิมชื่อ “หนองหนม” เป็นป่าพรุมีสระน้ำเล็กๆ หลายสระ ชาวบ้านอาศัยเป็นแหล่งอาหารของตำบลมาช้านาน จนมีการขุดลอกเป็นสระน้ำขึ้นในปี พ.ศ.2527 มีขนาด 123 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและบรรเทาภาวะน้ำท่วม

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่