Thai English Malay Khmer Indonesian Lao Malay Burmese English Malay Vietnamese
 
 
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ถึงเจ้าของที่ดิน ที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในเขตเทศบาลตำบลช้างขวา ยื่นแบบและแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2562-2565
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายและกฎระเบียบเทศบาล
 
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มุมงานการเจ้าหน้าที่
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
รายงานการเงินและการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท/สถ.
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
 
 
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
 
 
ท่านพึงพอใจในการให้บริการ
ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
 
ควรปรับปรุง

 
 
 
 
 
  ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรม "สืบสานประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปี 2560"
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 352 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 18  เมษายน  2560
 
รายละเอียดกิจกรรม :

เทศบาลตำบลช้างขวา  ได้กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ  ประจำปี 2560 ขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2560 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้แสดงออกถึงความเคารพรัก และความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ตลอดจนเกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจของผู้สูงอายุและบุคคลอื่นในชุมชน  ในงานได้จัดให้มีกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ของไทย  สรงน้ำพระพุทธรูป  รดน้ำขอพรผู้สูงอายุและการแสดงของผู้สูงอายุ   

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่