Thai English Malay Khmer Indonesian Lao Malay Burmese English Malay Vietnamese
 
 
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ถึงเจ้าของที่ดิน ที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในเขตเทศบาลตำบลช้างขวา ยื่นแบบและแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ประจำปี 2562-2565
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริหารงานบุคคล
มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนจัดหาพัสดุ/แผนจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลช้างขวา
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 
เจตจำนงของเทศบาลตำบลช้างขวา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการตรวจสอบ
 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายรับ - รายจ่าย
รายงานผลการดำเนินงาน
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลช้างขวา
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
 
รายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลช้างขวา
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
 
แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนผังขั้นตอนการให้บริการขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
 
มุมงานการเจ้าหน้าที่
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 
วัดถ้ำคูหา
โรงเพาะเห็ดโรงเรียน
ฟาร์มดีมาก
สวนเจ้าโชติ
สวนไสตอสุขใจ
 
 
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
 
  
 
ท่านพึงพอใจในการให้บริการ
ของเทศบาลมากน้อยเพียงใด
 
ควรปรับปรุง

 
 
 
เริ่มนับสถิติตั้งแต่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
  ประมวลภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาเรือพาย การแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค 4
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 96 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 28  ตุลาคม  2562
 
รายละเอียดกิจกรรม :

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น.

นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเรือพาย การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค 4 "ศรีสุราษฎร์เกมส์" ณ สระเก็บน้ำทุ่งหัวสน เทศบาลตำบลช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ร่วมด้วย นายธานินท์ นวลวัฒน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตอ.กาญจนดิษฐ์ นายกฤษ สกุลพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลช้างขวา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำท้องถิ่น พนักงานเทศบาลตำบลช้างขวา นักกีฬาและประชาชน ร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าวด้วย

สำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาเรือพาย มีด้วยกัน 9 จังหวัดประกอบด้วย กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ปัตตานี ยะลา นราธิวาสและสุราษฎร์ธานี

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่